Kredyt Hipoteczny- podstawowe informacje

Kredyt hipoteczny – podstawowe informacje.

W roku 2016 zaistniało wiele czynników, ograniczających uzyskanie kredytu hipotecznego. Ograniczenia od Komisji nadzoru Finansowego, podatek bankowy czy wzrost kursu franka szwajcarskiego powoduje, że klientom trudniej jest uzyskać nowy kredyt hipoteczny.

 

Zacznijmy od początku. Kto może być wnioskodawcą o kredyt hipoteczny:

 • Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Wiek od 18 do 80 lat w momencie końca kredytu;
 • Małżonkowie wspólnie wnioskują o kredyt , jeżeli posiadają rozdzielność majątkową mogą wnioskować oddzielnie

 

Od czego jest uzależniona zdolność kredytowa klienta:

 • dochodów netto udokumentowanych przez Klienta, uznanych przez Bank za stabilne
 • liczby osób w gospodarstwie domowym Klienta,
 • posiadanych zobowiązań kredytowych z tytułu:
 • zaciągniętych kredytów ( wraz z zobowiązaniem wynikającym z wnioskowanej transakcji kredytowej)
 • udzielonych przez Klienta  poręczeń kredytów lub pożyczekjeżeli zaległości w ich spłacie przekraczają 90 dni
 • posiadanych przez Klienta kart kredytowych
 • posiadanych przez Klienta limitów kredytowych w koncie osobistym, kredytów w rachunku bieżącym (jeżeli nie są rozliczane w kosztach działalności gospodarczej
 • zobowiązań innych niż kredytowe, jeżeli nie można zrezygnować z ich uiszczania (m.in. wynikających z przepisów prawa lub mających charakter trwały i przesądzony, tj. stwierdzony orzeczeniem sądu lub decyzją administracyjną,  zasądzone alimenty, renty),
 • kosztów stałych wyznaczanych na podstawie ilości osób w gospodarstwie domowym/ podanych przez Klienta

Bank akceptuje dochody z następujących źródeł:

 • Bank akceptuje dochody z następujących źródeł:
 • umowy o pracę na czas nieokreślony,
 • umowy o pracę na czas określony,
 • emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty na czas nieokreślony
 • działalności gospodarczej,
 • działalności rolniczej,
 • wynajmu lokali oraz dzierżawy gruntów (bez zarejestrowanej działalności gospodarczej),
 • innych źródeł, w tym kontraktu menedżerskiego, marynarzy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, dywidend, dochodów Członków Rad Nadzorczych.

Bank nie akceptuje dochodów z tytułu:

 

 • umowy o pracę w okresie wypowiedzenia lub jeżeli jest to umowa zawarta na okres próbny lub na zastępstwo
 • zasiłku dla bezrobotnych, zasiłków społecznych (wyrównawczy, opiekuńczy, porodowy, rodzinny, pogrzebowy), zasiłków wychowawczych, ,
 • zasiłku dla rodzin zastępczych,
 • świadczeń wypłacanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • rent alimentacyjnych, szkoleniowych, rodzinnych na czas nauki
 • świadczeń alimentacyjnych,
 • sprzedaży majątku,
 • dochodów z tytułu wypłaconej dywidendy od środków zainwestowanych na giełdzie w akcje spółek giełdowych,
 • sprzedaży papierów wartościowych (akcji, obligacji, udziałów w funduszach inwestycyjnych),
 • odsetek od lokat bankowych i rachunków w biurach maklerskich,
 • stypendiów naukowych / doktoranckich,
 • indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej poza granicami kraju,
 • diet radnych, posłów i senatorów
 • wynajmu pokoi, gdy Klient nie rozlicza się z dochodów z Urzędem Skarbowym (liczba pokoi nie przekracza 5)
 • dochodów osób duchownych (za wyj. dochodów osiąganych z akceptowanych przez Bank źródeł dochodów jak np. zatrudnienie na umowę o pracę, dochodu ustalonego na podstawie zaświadczenia o wysokości dochodów wystawionego przez władzę zwierzchnią, np. Kurię, )
 • dochodów z tytułu zatrudnienia u osób fizycznych (nianie, au pair, pomoc domowa itp.).

Regulacje wewnętrzne w Bankach ciągle ulegają zmianą, dlatego warto przed decyzją o zakupie nieruchomości skonsultować się z doradcą kredytowym, który wyliczy zdolność kredytową oraz przedstawi najlepsze oferty kredytu na rynku.