Scoring bankowy a dostępność kredytu

Scoring czyli ocena punktowa Klienta jest dokonywana przez Bank podczas analizy wniosku o przyznanie kredytu hipotecznego. Zbyt niska ocena punktowa może być powodem odmowy w uzyskaniu kredytu ze względu na duże ryzyko transakcji dla Banku.

Każdemu Kredytobiorcy w ramach scoringu zostaje przypisana określona liczba punktów. Na jej wysokość ma wpływ w głównej mierze dotychczasowa historia kredytowa pozyskiwana przez Bank z Biura Informacji Kredytowej, ale także dane jakościowe uzyskiwane z wniosku kredytowego. Dlatego właśnie tak ważne jest kompletne wypełnianie dokumentów podczas składania wniosku o kredyt. Należy pamiętać, że do najbardziej istotnych danych zalicza się:

 • Stan cywilny;
 • Wykształcenie;
 • Branża zatrudnienia;
 • Status zawodowy – czas zatrudnienia na aktualnie zajmowanym stanowisku;
 • Wysokość i źródło średniomiesięcznych dochodów;
 • Zawód wyuczony;
 • Status mieszkaniowy – liczba i rodzaj posiadanych nieruchomości;
 • Miejsce zamieszkania;
 • Stan prawny i wartość nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu;
 • Posiadane oszczędności i ich rodzaj.

 

Poszczególnym elementom są przypisywane różne wagi, przy czym każdy z Banków posiada własne kryteria oceny ryzyka kredytowego, które stanowią tajemnicę bankową. Może się zatem zdarzyć sytuacja, że wniosek rozpatrzony negatywnie w jednym Banku uzyskuje pozytywną decyzję w innym Banku.

Planując wzięcie kredytu hipotecznego warto wcześniej zadbać zarówno o stabilną sytuację życiową jak i majątkową, a także postarać się o prawidłową historię kredytową, aby nie okazało się, że pomimo wysokich dochodów nie możemy uzyskać kredytu bankowego na naszą wymarzoną nieruchomość. Oczywiście im wyższa ocena punktowa uzyskana w BIK, tym wyższy ogólny scoring bankowy i większa wiarygodność Klienta, a jednocześnie większe szanse na uzyskanie tańszego kredytu. Dzieje się tak dlatego, że Bank analizując naszą dotychczasową historię jest w stanie ocenić prawdopodobieństwo terminowej obsługi udzielanego kredytu. W celu uzyskania jak najwyższej oceny punktowej należy unikać:

 • Opóźnienia w spłacie zobowiązań wobec innych Banków – dopuszczalne są opóźnienia do 30 dni kalendarzowych, przy czym brana jest pod uwagę zarówno obsługa kredytów oraz udzielonych poręczeń. Istotna jest również kwota przeterminowanego zobowiązania;
 • Korzystania z limitów kredytowych – dotyczy zwłaszcza maksymalnego wykorzystywania limitu debetowego na rachunku osobistym. W przypadku kart kredytowych zalecane jest dokonywanie nadpłaty powyżej minimalnej wymaganej spłaty, a najlepiej spłacanie całości wykorzystanego limitu;
 • Zbyt częstego korzystania z kolejnych kredytów bankowych – zwłaszcza w sytuacji, gdy jeden kredyt jeszcze nie został w ogóle spłacony, a już brany jest kolejny.

Oczywiście najbardziej pożądana przez Bank sytuacja to taka, w której Klient posiada już kilka terminowo spłaconych kredytów, nie korzysta z debetów, bierze kolejny kredyt dopiero po spłacie obecnego, zaś każde złożone przez niego zapytanie kończy się finalizacją produktową. Jest to sytuacja idealna i spotykana zaledwie w przypadku 3% Kredytobiorców. Nie mniej jednak należy brać kredyty z głową i wówczas gdy faktycznie ich potrzebujemy.

 

W przypadku odmowy udzielenia kredytu przez Banki nie znaczy, że nigdy nie otrzymamy już kredytu. Największe znaczenie mają bowiem opóźnienia występujące w ciągu pierwszego roku od momentu wystąpienia zaległości i to w spłatach powyżej 60 dni. Jeżeli tylko uda nam się uregulować wszystkie zaległości to już po 3 latach systematycznego spłacania zobowiązań, mamy możliwość uzyskania ponownie wysokiej oceny scoringowej.