Polityka prywatności i Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy Twoje prawa oraz respektujemy ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

 

Administratorem danych osobowych jest Meridian Eksperci Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Pilicka 5, 02-629 Warszawa.

 

Gromadzenie danych

 

W zależności od formy kontaktu mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych zapewniających możliwość kontaktu, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu.

 

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu kontaktu z Państwem w zakresie zgłoszonego przez Państwa żądania na stronie www.eksperci-meridian.pl.

 

Mechanizmy cookies na stronie serwisu

 

Mechanizmy cookies wykorzystywane na stronie serwisu nie zawierają danych osobowych identyfikujących użytkownika, ani nie mają na celu śledzenia jego zachowań i nawigacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

 

Odnośniki do innych stron

 

Na stronie serwisu są zamieszczone odnośniki – linki do innych stron. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania i postępowania w ochronie prywatności na tych stronach. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności po przejściu na te strony.

 

Postanowienia końcowe

 

 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW ZE STRONY INTERNETOWEJ https://www.meridian-eksperci.pl/

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.meridian-eksperci.pl
 1. DEFINICJE
 1. Użyte w „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowej 
strony” sformułowania oznaczają:
 2. Zasoby strony – udostępniane w ramach strony www, materiały obejmujące w szczególności informacje o Ekspertach, artykuły oraz formularze kontaktu Użytkowników strony.
 3. Zasoby są generowane przez ekspertów posiadających profile i strona nie ponosi odpowiedzialności za treści tych materiałów
 4. Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów strony w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW STRONY

 1. Dostęp do części zasobów strony, nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie.
 2. Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i rekomendowane jest również włączenie Javascript.
 3. Zapewnia się Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów strony na czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony zgodnie z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów strony wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 6. Materiały i informacje składające się na zasoby strony są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93).
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.
 8. Strona nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW STRONY
 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.
 2. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu związanym z pomocą w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej, doborze najlepszej formy inwestowania wolnych środków finansowych oraz atrakcyjnych ofert ubezpieczeniowych, a także w celu archiwizacyjnym.
 3. Strona nie przetrzymuje danych osobowych użytkowników, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy. Dane Użytkownika trafiają bezpośrednio do Eksperta, do którego zgłasza się Użytkownik.
 4. Dane pozyskane w inny sposób trafiają do Ekspertów przedstawionych w serwisie i nie są przetrzymywane.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 6. Aby skorzystać z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, należy wysłać wiadomość do Eksperta, do którego się zgłoszono lub do Administratora danych , na adres kontakt@meridiandoradcy.pl.
 7. Dane osobowe zebrane za pomocą formularza dostępnego w zakładce „Kontakt” są przetwarzane w zgodzie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: „RODO”).
 8. Administratorem ww. danych osobowych jest Spółka Meridian Eksperci Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pilickiej 5(kod pocztowy: 02-629).
 9. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
  • w celu ustosunkowania się do treści zawartej w formularzu, tj. w celu kontaktowym – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług,
  • w celach marketingowych – na podstawie zgody, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług Spółki,
  • w celu podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia określonego rodzaju umowy (np. umowy kredytu) z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia takich działań,
  • w celu wypełnienia przez Administratora Danych obowiązków prawnych spoczywających na Spółce w związku z koniecznością przechowywania dokumentów przez okresy wynikające z przepisów prawa,
  • w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora Danych, w tym w celach statystycznych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych,
  • w celu rozpatrywania Państwa potencjalnych reklamacji oraz dochodzenia lub obrony praw przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych polegających na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami,
 10. Podane dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa (jak np. Urząd Skarbowy, Policja, ZUS) lub – na podstawie odrębnej zgody, osoby, której one dotyczą – podmiotom powiązanym z Administratorem Danych kapitałowo. Dane mogą być także przekazywane partnerom biznesowym Administratora Danych, z którymi Administrator Danych współpracuje, jak np. podmioty dostarczające usługi informatyczne.
 11. Dane osobowe przechowywane będą do czasu ustosunkowania się przez Administratora Danych do treści komunikatu pozostawionego poprzez formularz kontaktowy, w tym do czasu niezbędnego do zrealizowania usługi, którą osoba wysyłająca formularz zamówi (wówczas do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa), a w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody (np. w celach marketingowych) – do czasu jej wycofania. W innych sytuacjach, kiedy nie dojdzie do zamówienia żadnej usługi i nie będzie zachodziła inna podstawa przetwarzania danych, Spółka zastosuje wobec danych osobowych wewnętrzną procedurę usuwania danych zbędnych, przewidującą niszczenie danych o takim charakterze raz do roku.
 12. Mają Państwo – stosownie do sytuacji – prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych.
 14. Przysługuje Państwu ponadto prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie.
 15. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia możliwości skontaktowania się ze mną Administratora Danych w celu np. przedstawienia mi oferty produktowej lub skorzystania z usług Administratora Danych.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY
 1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronach WWW serwisu.
 3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować e-mail kontakt@meridiandoradcy.pl
 5. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 6. W wypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.